A jelen adatvédelmi tájékoztató célja az Avadoo Design Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság/Szolgáltató) ügyfelei és partnerei számára tájékoztatást nyújtani személyes adataik kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.),által biztosított jogokról, a Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikájáról.
A Szolgáltató a www.avadoo.hu weboldal és a www.webshop.avadoo.hu webáruház működtetése során a honlapra és webáruházba látogatók, regisztrálók, megrendelők és a hírlevelek címzettjeinek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
A jelen Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.


1. Az adatkezelő

Név: Avadoo Design Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 18-09-111586
Nyilvántartó hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23723142-2-18
Képviseli: Kocsis Csaba önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető
Székhely: 9737 Bük, Béke utca 23.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 5. A. p. 2. em. 3.
Telefonszám: +36 70 2035779
Email cím: info@avaddo.hu
Honlap címe: www.avadoo.hu
Webáruház címe: www.webshop.avadoo.hu

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.


2. A Társaság által az adatkezelés során a GDPR 5. cikke által rögzített alapelveket követi

a személyes adatokat jogszerű és tisztességes, valamint az Érintett számára átlátható módon történő kezelése
a személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történő gyűjtése és azoknak kizárólag e célokkal összeegyeztethető módon történő kezelése
a Társaság által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak
a Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti
a személyes adatokat tárolásának formája az Érintett azonosítását csak személyes adatainak kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazása a személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében, ide értve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is


3. A Társaság adatkezelésének jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak egyes esetekben jogos érdeke, űződik, ilyen jogos érdek például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága
Főszabályként az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel az Érintett személyes adatait
Bizonyos esetekben az Érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Érintett figyelmét

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjednek ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat jogszerűen esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak igénybevételére irányul, illetőleg olyan esetekben, amikor a Szolgáltató számára, a felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a Felhasználó kiskorú, a Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag lehetséges - kizárólag előzetes szülői (felügyelői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás igénybevételét.


3/1. A www.avadoo.hu és a www.webshop.avadoo.hu webáruház látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja Társaságunk jogos érdeke: GDPR 6. cikke (1) bekezdés f) pontja és Into. tv. 6. § (1) bekezdés b) pontja
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.


3/2. A www.avadoo.hu és a www.webshop.avadoo.hu webáruházban történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontján és Into. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.


3/3. A www.avadoo.hu és a www.webshop.avadoo.hu webáruház regisztrált felhasználóinak személyes adatai
Az adatkezelés célja: a webáruház bizonyos regisztrációhoz kötött funkcióinak használata és a vásárlási folyamatában a szerződés létrehozhatóságának biztosítása, a vásárlás jogi feltételeinek megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontján és Into. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje meg nem erősített regisztráció esetén: 30 nap.
Az adatok törlésének határideje megerősített regisztráció esetén a megerősítéstől vagy az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, lezárt vásárlást követően az utolsó vásárlástól számított 8 év.


3/4. A www.avadoo.hu és a www.webshop.avadoo.hu webáruház megrendelőinek személyes adatai
Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve a szerződés teljesítésének szükségessége: GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) és b) pontján és Into. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 8 év.


3/5. A www.avadoo.hu és a www.webshop.avadoo.hu hírlevele címzettjeinek személyes adatai
Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontján és Into. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.
Hírleveleink küldése a Prestahop rendszeren keresztül történik.


4. Az Érintettnek a Társaság által kezelt személyes adatainak megismerésére jogosult személyek köre, adatfeldolgozók

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Társaságunk az Érintett személyes adatainak kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekben – a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév | Cím | Tevékenység
Argo-Kulcs Bt. | 9400 Sopron, Gyóni Géza utca 10. III. em. 11. | könyvelés
Plexnet Kft. | 8441 Márkó, Búzavirág u. 9. | online tárhely szolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.


5. Sütik (cookie-k) és nyomon követés

Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük honlapunkat üzletfeleink és partnereink számára, és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett sütiket használunk.
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a látogató számítógépére úgy, hogy azokat internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a látogatótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévfő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik a látogató előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja a látogatót és kéri hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a látogató hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Weboldalunk kizárólag ideiglenes, session alapú sütiket használ, melyek törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával.
Weboldalunk a sütik alkalmazásához php session szolgáltatást használ.

A látogatói statiszta készítéséhez a weboldal a Google Analytics internetes elemző szolgáltatást használja. A látogatói statisztika alapját képező személyes adatok kezelője a Google (Google LLC). Az Avadoo Desing Stodio Kft. a Google által kezelt személyes adatokhoz nem fér hozzá, csak az azokból a Google által készített látogatói statisztikához. Ezen látogatói statisztikát az Avadoo Desing Stodio Kft. a weboldal szolgáltatásainak fejlesztésére, nagyobb felhasználói élmény nyújtására, és a piaci viszonyok jobb megértésére, azokhoz való igazodáshoz használja.
A Google Adatvédelmi Irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
További információ a Google Analytics szolgáltatásról: https://www.google.com/analytics/


6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (kezelt adatai köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá személyes adatai továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről) díjmentesen
kérheti a Társaság által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, díjmentesen
a kötelező adatkezelés kivételével tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását, díjmentesen

A Társaság a fenti tárgyú kérelemek benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül 30 napon belül, közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás díjmentes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be az érintett.
Ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó Társaság figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel.
A már megfizetett díjat a Társaság visszatéríti, ha megállapítást nyer, hogy az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

az adatkezeléshez általa megadott hozzájárulás tetszőlegesen bármikor visszavonhatja
bíróság előtt jogorvoslattal élhet
adatkezelésre vonatkozó jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyelő hatóságnál panaszt tehet (bővebb tájékoztatás: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhet. Külföldi állampolgársága esetén, panaszával a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhat.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400,
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A pert – választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatom.
Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén, első sorban békés úton, közvetlenül a Társaságot megkeresve, azzal egyeztetve kísérlem meg a probléma megoldását.
A felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal csak a Társasággal történt közvetlen egyeztetés eredménytelensége esetén fordulok.


7. Az adatbiztonsági tájékoztatás

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira s szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel garantálja az általa kezelt személyes adatok biztonságát.
Az adatkezelő megfelelő intézkedések meghozatalával gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék a személyes adatokat.
Az adatkezelő adatbiztonság terén tett intézkedései biztosítják, hogy a személyes adatok természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.


8. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.avadoo.hu weboldalon történik.

Sopron, 2018. május 25.